head_bg.png

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จนกระทั่งในปัจจุบันขยายสถานประกอบการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์โฟมสำหรับใส่อาหารเช่นกล่อง ถาด จานและชาม รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ตามสั่งจากลูกค้าเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 2 ทศวรรษ ที่บริษัทฯ ใส่ใจในการพัฒนาสินค้า และบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า


บริษัทมีการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบชนิดอื่น อาทิ PP, และ PET ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังได้พัฒนาศักยภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรองรับมาตรฐานต่างๆ ได้แก่มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP


ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จาก การไม่ใช้สารซีเอฟซีในกระบวนการผลิต, การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนกลับมาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กล่องดินสอ และไม้บรรทัด และล่าสุดบริษัทได้พัฒนาความสามารถในการผลิต บรรจุภัรฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม(Green Product) จากวัสดุธรรมชาติ 100% เช่น PLA ซึ่งเป็นอีกมาตราการหนึ่งในการ ช่วยรักษาโลกของเรา
วิสัยทัศน์

บริษัท พีพีแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับอาเซียน
ภาระกิจ

  1. ผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัฯฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร
  2. ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  3. จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนของกระบวนการ
  4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มีจรรยาบรรณในการทำงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตรฐานรับรอง

ISO 9001:2008
มาตรฐาน ISO 9001:2008
GMP
มาตรฐาน GMP
HACCP
มาตรฐาน HACCPผลตรวจวิเคราะห์

ผลตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

ผลตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ENQUIRY FORM

for free products catalogue
First name
Last name
Company
E-mail